SAY GROUP

Sıkça Sorulan Sorular

Özel güvenlik sertifika ve kimlik işlemleri tamamen valiliklerimiz tarafından yürütülmektedir. Özel güvenlik eğitim sertifikası ve kimlikliği almak için gerekli müracaatlar ikamet edilen şehrin il emniyet müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüğüne yapılarak buradan alınmaktadır.

Bir özel güvenlik görevlisinde aranan şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Silahsız olarak görev yapacak adaylar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak gerekmektedir. Silahlı olarak görev yapacak adaylar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

- Silahsız görev yapacak adaylar için 18 yaş, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

- Güvenlik görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı gibi özürlerinin bulunması gerekmektedir.

- Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

- 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.

Kolluk kuvvetinden emekli olanlar kişilerde, en az beş yıl olmak şartı ile fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi isteği ile görevinden ayrılmış olan kişilerde, üniversitelerin güvenlik fakültesinden veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olan kişilerde eğitim şartı aranmaz.

Özel güvenlik görevlisi olan kişiler yasanın 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işyerinde, belirtilen iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalıştıklarından dolayı işçi sayılmaktadırlar. Devlet memuru statüsünde olanlar hariç bu çalışanlar iş kanunu hükümlerine tabidirler.

Mevcut sınav sistemimize göre, özel güvenlik temel eğitimi veya yenileme eğitimini hangi ilde aldıysanız, özel güvenlik sınavına da eğitimi alındığınız şehirde girmeniz gerekmektedir.

İlgili sınav sonuçlarına itiraz etmek için eğitimi aldığınız özel güvenlik eğitim kurumu aracılığıyla ikamet ettiğiniz İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11’inci maddesi hükmü gereğince çalışma izin belgesi süresizdir. Bu yüzden özel güvenlik kimlik harcı bir defalık yatırılır.

Ayrıca özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi için mükerrer olarak yatırılan harç bedellerinin iade işlemi de il valilikleri tarafından takip edilmekte olup ilgili başvuruların da ikamet ettiğiniz İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.

Özel güvenlik temel eğitim sertifikası ve kimliği silahsız olan bir özel güvenlik görevlisi kişi, sertifika ve kimliğinin geçerlilik süresinin sonunda alacağı yenileme eğitimini silahlı olarak almak isterse;

Yenileme eğitimi için belirlenen 50 saat eğitim ile birlikte 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimini alarak silahsız yenileme sınavına girecektir. Sınav sonrası sertifikasını alan kişi, bir sonraki tarihte yapılacak olan temel eğitim silah sınavına katılır.

Silahsız yenileme eğitimi sertifikası ve kimliği alındıktan sonra 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alınır. Bir sonraki temel eğitim silah sınavına katılır.

Her iki durumda da silah sınavında başarılı olunması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrilecektir. Bu kişilere ayrıca 10 saatlik silahlı yenileme eğitimi aldırılmayacaktır.


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimi devam etmektedir.

Özel güvenlik yenileme eğitimine her zaman müracaat edilebilir. Fakat işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için kimlik kartının son geçerlilik süresinin dolmasına bir yıl süre kala müracaat edebilmektedirler.

Başvuru için gerekli evraklar şu şekildedir;

- Diploma fotokopisi,(aslı görülecek )

- T.C. Kimlik Numarası

- Dört adet vesikalık fotoğraf

- Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)

- Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Özel güvenlik kimlik kartının çıkıp çıkmadığını müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Özel güvenlik görevi yapacak kişilere çalışma izni verilmesi için bir defaya mahsus ruhsat harcı alınır ve alınan bu ruhsat harcı mal sandığına yatırılır. Ayrıca ruhsat harç bedelleri her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenmektedir.


Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Özel güvenlik görevlileri, bu gibi durumlarda cezalandırılmaları kamu görevlisi gibi olur.

1)- Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
2)- Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
3)- Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.
4)- Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.
5)- Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
6)- Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
7)- Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
8)- Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
9)- Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.
10)- Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini bir kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir.

Fakat koruma ve güvenliğin daha sağlıklı yapılabilmesi için, bir olay karşısında devriyenin veya nokta nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girerler.

- Özel toplantılarda,

- Spor müsabakalarında,

- Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar,

- Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerler.

- Öncelikle 1000 tl idarî para cezası verilir.

- Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.

- Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

- Öncelikle 1000 tl idarî para cezası verilir.

- Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.

- Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Özel güvenlik görevlilerince arama sırasında kamuya açık alanlarda yapılan aramalarda yakalanan kişi veya kişilere, el konulan maddelere veya cisimler için yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Özel güvenlik görevlileri üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan “özel güvenlik” ibaresi yazılı yeleği, gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde giyerler.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte özel güvenlik görevlilerinin görevli silahları görev alanı dışında veya görevli değilken taşıyamaz ve kullanamazlar.
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alabilmek için 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak için aranan şartlara haiz olunması durumunda ruhsatlı silah alınabilmektedir. Ancak özel güvenlik görevlileri olmaktan dolayı taşıma ruhsatı almak mümkün değildir.

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir.

Kanunla belirlenen bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi E bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanır.


Güvenlik görevlisinin görevi gereği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı komisyon tarafından tayin edilir.

Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar her sayfası yöneticiler tarafından onaylanmış "Devir Teslim ve Rapor Defteri” ne kayıt edilir ve imza karşılığı özel güvenlik görevlilerine teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni Valilik/Bakanlıkça iptal edilir.

Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile Kanunla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk biçim ve motifte olamaz.

Özel Güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik birimini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra özel güvenlik komisyonunun onayına sunulur.

Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik şirketini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik şirketince belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Onaylanmış katalog hiçbir şekilde değiştirilemez. Eğer güncellemek gerekiyorsa kataloğun tamamının yeniden hazırlanarak onaylatılması gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.

Ayrıca görev esnasında yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlisine, eğer vefat ettiyse kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar bir tazminat ödenmektedir.

Hayır, alamazsınız ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartınız olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışmanız mümkün değildir. Sadece Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı alanlar özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilmektedir. 

Özel güvenlik yöneticisi olmak için farklı bir eğitim programı bulunmamaktadır. Nasıl ki özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmak için özel güvenlik temel eğitimini almak gerekiyorsa, özel güvenlik yöneticisi olarak görev yapmak için de bu eğitimi almanız gerekmektedir.

Evet, 30 yaş üstü kişiler özel güvenlik eğitimi alabilirler. Bu meslek grubu için üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Ek olarak belirtmek isteriz ki, silahsız özel güvenlik görevlisi temel eğitimi için 18 yaşını tamamlamış olma şartı vardır. Silahlı özel güvenlik temel eğitimi almak için 21 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için ise en az lise mezunu olmak gerekmektedir. 

Evet, alabilirsiniz. Silahsız 100 soruluk bölümden, başarı ölçüt puanı olan 60 ve üzerinde puan almanız durumunda adınıza silahsız özel güvenlik eğitim sertifikası düzenlenir ve bu sertifikayı kullanarak silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı çıkarabilirsiniz. Bir sonraki sınava, daha önceki sınavda başarısız olduğunuz bölümden tekrar katılarak silahlı sertifika edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Özel güvenlik eğitimini tamamlayan kişilere toplam 4 sınav hakkı verilmektedir. 4 sınavda da başarılı olunamaması durumunda sınav hakkı dolmaktadır. Eğitimi tekrar alarak 4 sınavlık hakka tekrar kavuşursunuz. 

Sınava katılmazsanız 1 sınav hakkınızı kullanmış sayılırsınız. 3 sınav hakkınız daha bulunacaktır.

Özel güvenlik sınavına, özel güvenlik eğitimini aldığınız kurumun bulunduğu şehirde girmeniz gerekmektedir.

Evet, çevirebilirsiniz. Liseyi tamamladıktan ve 21 yaşınızı doldurduktan sonra 20 saat süreli Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi`ne katılıp sadece silah sınavında başarılı olduktan sonra alacağınız silahlı sertifikayla, silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartınızı silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına çevirebilirsiniz. 

Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden "silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur" ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Hakkınızda verilmiş mahkumiyet kararı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun`un 10.maddesinin (d) fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle verilmiş bir mahkumiyet kararı değilse, özel güvenlik görevlisi olmanız için engel teşkil etmez. Ancak yine de konuyu bir hukukçuya danışmak uygun olur. 

Sağlık raporlarının geçerlik süresi verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 

Hayır, toplam ders saatinin %10`u kadar devamsızlık hakkınız olduğundan dolayı bu oranın aşılması halinde kursla ilişiğiniz kesilir. Kısacası derslere katılmadan özel güvenlik sertifikası alamazsınız.

 

bize mesaj gönderin

basvuru@saygroup.org

uzmanlarımıza sorun

0850 532 0244

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bizi arayabilirsiniz veya iletişim formumuzda mesaj gönderebilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.